Vrije Basisschool Sint-Godelieve, Schapenstraat 39, 1750 Sint-Martens-Lennik +32 2 532 14 53 basisschool@sgi-lennik.be
Sint-Martens-Lennik
lagere school
Sint-Martens-Lennik
kleuterschool
Eizeringen

Evaluatie

Taken, lessen en toetsen

Huiswerk staat steeds duidelijk vermeld in de schoolagneda en wordt eventueel voorzien op maandag, dinsdag en donderdag (wel tegen de volgende dag). Op woensdag en vrijdag wordt er eventueel huiswerk gegeven maar niet tegen de volgende schooldag. De leerkracht geeft steeds feedback (mondeling of schriftelijk) op het huiswerk. Lessen en toetsen worden ruim vooraf gepland zodat elk kind voldoende tijd heeft om deze te studeren. Naargelang de noden van elk kind wordt er gedifferentieerd (aanpassing van hoeveelheid/tijd, aanbod concreet materiaal, ...). De tijd dat leerlingen maximaal spenderen gaat van 15 minuten per dag in het 1e leerjaar tot maximaal 1 uur in het 6e leerjaar. De werklast wordt voor elke leerling nauwlettend opgevolgd.

Schoolagenda

Voor het kind is de schoolagenda een belangrijk hulpmiddel bij het plannen en studeren. Voor de ouders is het enerzijds een controlemiddel om na te gaan in hoeverre de opgelegde taken en lessen werden uitgevoerd. Anderzijds is het een communicatiemiddel tussen ouders en leerkrachten dat dagelijks wordt nagekeken en gehandtekend door een ouder of een verantwoordelijk persoon. In de kleuterklassen gebeurt deze communicatie via het heen- en weerschriftje dat dagelijks wordt meegegeven.

Rapporten

We rapporteren vanuit de visie van breed evalueren waarbij we kijken naar de ontwikkeling van het kind. We houden hierbij rekening met zowel cultuur- als persoonsgebonden en baseren ons op het leerplan ZILL. Er zijn permanente evaluatiemomenten, kleinere toetsen over het ganse jaar verspreid en summatieve toetsen bij afsluiting van een geheel. Een oefenmoment in de klas kan eveneens een moment van evaluatie zijn. Regelmatig word je over de prestaties en de houding van jouw kind in de lagere school geïnformeerd via het schoolrapport (3 rapporten per schooljaar) en onze oudercontacten (zie data op de activiteitenkalender). Wij gaan ook uit van een positieve ingesteldheid bij elke beoordeling. Een aanmoediging heeft immers meestal meer resultaat dan harde opmerkingen of straffen. Voor meer uitleg verwijzen we naar het voorwoord in het rapport zelf.

Oudercontacten

Bij het begin van het schooljaar organiseren wij zowel voor de kleuterschool als de lagere school een gezamenlijke infoavond. Tweemaal per jaar worden de ouders in de kleuterschool uitgenodigd voor een persoonlijk contact en driemaal in de lagere school (zie data op de activiteitenkalender). In het begin van het derde trimester wordt enerzijds de overstap 3e kleuterklas naar 1e leerjaar, en anderzijds in de loop van het 2e trimester de overgang 6e leerjaar naar het secundair onderwijs individueel met de ouders besproken.

Tijdens het schooljaar staat het schoolteam je uiteraard graag te woord. Neem gerust contact op indien je vragen hebt of informatie wenst te delen.