Samen school

Schoolbestuur

vzw Onderwijsinrichtingen van de Zusters der Christelijke Scholen
West-Brabant
Paul Jansonstraat 57
1020 BRUSSEL

Voorzitter: Dhr. Felix Wauters
Afgevaardigd Beheerder: Dhr. Johan Eliat

Elke school in Vlaanderen staat onder leiding van een schoolbestuur dat eindverantwoordelijke van het schoolgebeuren is. Onze school wordt geleid door de vzw Onderwijsinrichtingen van de Zusters der Christelijke Scholen West-Brabant. Het schoolbestuur is verantwoordelijk voor het personeels-, het financieel- en materieel beleid alsook voor de realisatie van het pedagogisch project. Alle leden van dit bestuur zijn vanuit een christelijke levenshouding bekommerd om de leefbaarheid van de school, het welzijn van de kinderen, de leerkrachten, het administratief en ander personeel. De uitvoering van sommige van deze taken en de dagelijkse leiding van de school wordt toevertrouwd aan de directeur.

OZCS header transparant